در راستاي تحقق ماموريت هاي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و پژوهشکده برق و فناوري اطلاعات، اهداف ذيل (در دو محور حمايتي و پژوهشي و در زمينه هاي تخصصي مرتبط با پژوهشکده) مد نظر قرار دارند :

    همسو با اهداف پژوهشي و فناوري سازمان :
 1. شناسايي فناوري هاي نوين و اولويت دار و کاربرد آنها در صنعت و توسعه و ارتقا آنها
 2. ارتباط مستقيم با صنعت جهت رفع مشکلات موجود يا ارائه فناوري هاي نوين که قابليت بکارگيري در صنعت را دارند
 3. جذب سرمايه گذاري به منظور اجراي طرحهاي مطالعاتي، پژوهشي کاربردي و نيمه صنعتي و انجام فعاليت هاي فناوري درآمدزا
 4. اجراي طرح هاي تحقيقاتي كاربردي به منظور دستيابي به دانش فني و اجراي طرح هاي نيمه صنعتي
 5. تجاري سازي فناوري هاي توسعه يافته و واگذاري دانش هاي فني کسب شده به صنعت
 6. استفاده از تجارب علمي فناوري ساير كشورها در زمينه انتقال فناوريهاي نوين و همکاري با سازمان ها و صنايع پيشرفته کشور جهت بومي سازي فناوري هاي مورد نياز آنها
 7. ارائه دستاورد هاي علمي، فناوري طرح ها به صورت تدوين دانش فني يا انتشار مقالات علمي
 8. پرورش نيروي انساني متخصص فناور با اولويت رسوب دانش فني در پژوهشکده
 9. توسعه و ارتقا امکانات آزمايشگاهي و سايت هاي فناوري با کاربرد تحقيقاتي-خدماتي و با هدف تبديل شدن به آزمايشگاه هاي تخصصي مرجع

     همسو با اهداف حمايتي سازمان :
 1. حمايت از پژوهشگران، مخترعين، مبتكرين، نوآوران و شرکت هاي دانش بنيان در قالب ارزيابي و نظارت انواع طرحهاي حمايتي (تائيدي، ثبت اختراع، مرکز رشد، جشنواره، ارزيابي توانمندي فناورانه) يا ارائه مشاوره و خدمات علمي
 2. شناخت، هدايت و بکار گيري استعدادهاي بالقوه كشور به منظور ايجاد و انتقال فناوريهاي نوين و برقراري ارتباطي پويا و مستمر
 3. به منظور افزايش اثربخشي تحقيقات کشور در جهت رفع نيازهاي صنعت، ايجاد ارتباط نزديك با مراكز تحقيقاتي، صنعتي، توليدي و دانشگا هي كشور و ايجاد هماهنگي في مابين پروژه ها و تحقيقات در دست انجام با نيازمنديهاي صنعت.