پژوهشکده برق و فناوري اطلاعات (برق و کامپيوتر سابق) به عنوان يک نهاد حمايتي از پژوهشگران و محققان و نخبگان و با هدف جذب و پرورش استعدادهاي علمي کشور در سال 1359 مقارن با تاسيس سازمان آغاز بکار نمود. علاوه بر اهداف و ماموريت هاي حمايتي، اجراي طرحهاي تحقيقاتي،پژوهشي، کاربردي، و نيمه صنعتي به منظور تدوين دانش فني و ايجاد زمينه انتقال نتايج پروژه هاي علمي به بخش هاي صنعتي کشور (در زمينه هاي تخصصي مرتبط) در اولويت دستور کار پژوهشکده قرار دارد. کادر علمي پژوهشکده متشکل از 21 عضو هيات علمي (15 دکترا و 6 مربي پژوهشي) و 4 کارشناس پژوهشي مي باشد که در چهار گروه زير به فعاليت مي پردازند :
  1. گروه مهندسي پزشکي
  2. گروه فناوري اطلاعات و سامانه هاي هوشمند
  3. گروه فناوري هاي مخابراتي و فضايي