در راستاي ماموريت هاي تعريف شده براي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران :
  1. ايجاد، توسعه و ارتقا فناوري هاي پيشرفته و اولويت دار برنامه محور يا انجام پژوهش هاي کاربردي مشتري محور در زمينه هاي تخصصي مرتبط با پژوهشکده
  2. حمايت از متخصصين، مبتکرين، پژوهشگران، فناوران، نوآوران در زمينه برق و IT در چارچوب سياست هاي حمايتي سازمان