هیأت علمی

سمت:
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
استادیار
ایمیل:
eghbal@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2418)
سمت:
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
استادیار
ایمیل:
rahmanik@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2346)
سمت:
معاون پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
دانشیار
ایمیل:
shojadini@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276311
سمت:
رئیس پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
دانشیار
ایمیل:
firouzmand@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276311
سمت:
کارشناس ارشد پژوهشی
ایمیل:
leilamoradi@gmail.com
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2369)
سمت:
مدیر گروه مهندسی پزشکی
دانشیار
ایمیل:
vr_nafisi@irost.org
فاکس:
+98 21 56276620
سمت:
کارشناس پژوهشی
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2356)
سمت:
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
مربی
ایمیل:
znikaeen@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2369)