مهندسی پزشکی

کارکنان

استادیار
eghbal@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2418)
استادیار
rahmanik@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2346)
دانشیار
shojadini@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
دانشیار
firouzmand@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
leilamoradi@gmail.com
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2369)
دانشیار
vr_nafisi@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2303)
کارشناس پژوهشی
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2356)
مربی
znikaeen@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2369)

طرح ها و فعالیت ها

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.