هیأت علمی

سمت:
کارشناس ارشد پزوهشی
ایمیل:
khoobani.z@gmail.com
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2359)
سمت:
کارشناس و مسئول دفتر پژوهشکده
ایمیل:
mohsenian@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276311
Saeid Gorgin
سمت:
هیئت علمی
استادیار
ایمیل:
gorgin@irost.ir
فاکس:
+98 21 56276620
تلفن:
+98 21 56276311