سمت:
مدیر گروه فناوری های مخابراتی، فضایی و سامانه های هوشمند
استادیار
ایمیل:
Farahani.gh@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2366)
سمت:
مدیر گروه مهندسی پزشکی
دانشیار
ایمیل:
vr_nafisi@irost.org
فاکس:
+98 21 56276620