سمت:
هیئت علمی
دانشیار
ایمیل:
vr_nafisi@irost.org
فاکس:
+98 21 56276620