آزمایشگاه تست فرودگاهی (مبتنی بر نیاز سازمان هواپیمایی کشوری و با مشارکت شرکت ابرگان البرز)
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.