سمت:
معاون پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
دانشیار
ایمیل:
shojadini@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276311
سمت:
رئیس پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
دانشیار
ایمیل:
firouzmand@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276311

پیام رئیس