- —بيو الكتريك- —بيو مكانيك - —دستگاههاي جايگزين اندام هاي طبيعي بدن
-—سيستم هاي نوين تشخيص بيماري - —طراحي و توسعه نرم افزارهاي كاربردي -—سامانه هاي هوشمند - —تست و ارزيابي نرم‌افزار - —شبكه هاي كامپيوتري - —طراحي و ساخت مركز داده —- الكترونيك قدرت - —انرژيهاي نو و تجديد پذير - —اتوماسيون صنعتي - —بهينه سازي انرژي - —طراحي شبكه هاي ‌قدرت
- ماهواره، زير سامانه هاي ماهواره اي، سنجش از دور و انواع ايستگاه هاي زميني ماهواره - —سامانه هاي رديابي و موقعيت يابي - —سامانه هاي مخابراتي بي سيم - —طراحي و ساخت آنتن در باندهاي فركانسي مختلف - —پردازش سيگنالهاي ديجيتال