مهندسی پزشکی
- —بيو الكتريك- —بيو مكانيك
- —دستگاههاي جايگزين اندام هاي طبيعي بدن
-—سيستم هاي نوين تشخيص بيماري

فناوری اطلاعات و سیستم های هوشمند - —طراحي و توسعه نرم افزارهاي كاربردي
  -—سامانه هاي هوشمند
  - —تست و ارزيابي نرم‌افزار
  - —شبكه هاي كامپيوتري
  - —طراحي و ساخت مركز داده

فناوری های مخابراتی و فضایی
—- الكترونيك قدرت
  - —انرژيهاي نو و تجديد پذير
  - —اتوماسيون صنعتي
  - —بهينه سازي انرژي
  - —طراحي شبكه هاي ‌قدرت
- ماهواره، زير سامانه هاي ماهواره اي، سنجش از دور و انواع ايستگاه هاي زميني ماهواره
  - —سامانه هاي رديابي و موقعيت يابي
  - —سامانه هاي مخابراتي بي سيم
  - —طراحي و ساخت آنتن در باندهاي فركانسي مختلف
  - —پردازش سيگنالهاي ديجيتال