هیأت علمی

سمت:
عضو هیات علمی گروه مخابرات و فناوری فضایی
مربی
ایمیل:
a.aghajani@irost.ir
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2312)
سمت:
عضو هیات علمی گروه مخابرات و فناوری فضایی
دانشیار
ایمیل:
amiri@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276333
سمت:
کارشناس ارشد پژوهشی
ایمیل:
farahani@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2331)
سمت:
مدیرگروه فناوری های مخابراتی و فضایی
استادیار
ایمیل:
Farahani.gh@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2366)
سمت:
عضو هیات علمی گروه مخابرات
استادیار
ایمیل:
mohamadkhani@irost.ir
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2310)