مربی
a.aghajani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2312)
استادیار
eghbal@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2418)
دانشیار
amiri@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276333
دانشیار
shojadini@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
دانشیار
Farahani.gh@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2366)
دانشیار
firouzmand@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
استادیار
mohamadkhani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2308)
دانشیار
vr_nafisi@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(6303)
مربی
znikaeen@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2369)
استادیار
gorgin@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2300)
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.