سمت:
عضو هیات علمی گروه مخابرات و فناوری فضایی
مربی
ایمیل:
a.aghajani@irost.ir
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2312)
سمت:
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
استادیار
ایمیل:
eghbal@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2418)
سمت:
عضو هیات علمی گروه مخابرات و فناوری فضایی
دانشیار
ایمیل:
amiri@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276333
سمت:
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
استادیار
ایمیل:
rahmanik@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2346)
سمت:
معاون پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
دانشیار
ایمیل:
shojadini@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276311
سمت:
مدیر گروه فناوری های مخابراتی، فضایی و سامانه های هوشمند
استادیار
ایمیل:
Farahani.gh@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2366)
سمت:
رئیس پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
دانشیار
ایمیل:
firouzmand@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276311
سمت:
عضو هیات علمی گروه مخابرات
استادیار
ایمیل:
mohamadkhani@irost.ir
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2310)
سمت:
مدیر گروه مهندسی پزشکی
دانشیار
ایمیل:
vr_nafisi@irost.org
فاکس:
+98 21 56276620
سمت:
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
مربی
ایمیل:
znikaeen@irost.org
فاکس:
02156276620
تلفن:
02156276020-(2369)
Saeid Gorgin
سمت:
هیئت علمی
استادیار
ایمیل:
gorgin@irost.ir
فاکس:
+98 21 56276620
تلفن:
+98 21 56276311